Deutsche Erstaufführung

Musikalische Leitung Basil H.E. Coleman
Regie Urs Häberli
Ausstattung Michael Zaba

Deutsche Erstaufführung

Musikalische Leitung Regie
Basil H.E. Coleman Urs Häberli
Musikalische Leitung Ausstattung
Basil H.E. Coleman Michael Zaba